Všeobecné smluvní podmínky

1. Vymezení pojmů

Pokud není výslovně uvedeno jinak, níže uvedené pojmy mají tyto významy:

Inzerent

Fyzická nebo právnická osoba objednávající si reklamní službu či prostor prostřednictvím 242media.cz pro sebe nebo třetí osoby.

Provozovatel

Provozovatel portfolia webových magazínů nabízejících publikaci promo článků, umístění zpětných odkazů, copywriting a další formy reklamy.

Promo článek

PR reklamní článek zveřejněný na jednom z magazínů Provozovatele, jejichž přehled je uveden na stránce https://242media.cz/#portfolio. Promo články na webových magazínech Provozovatel označuje jako „PR“. Inzerent má právo volby, zda odkazy v objednaném promo článku budou nastaveny jako follow, nofollow nebo sponsored. Inzerent může dodat k promo článku fotografie, musí však v objednávce uvést jejich legální zdroj.

Množstevní sleva 5+

Provozovatel poskytne Inzerentovi slevu dle aktuálního ceníku při závazné objednávce pěti a více promo článků, které budou publikovány na webových magazínech Provozovatele. Inzerent je povinen dodat objednané články do 14 dnů ode dne objednávky.

Zpětný odkaz

Zpětný odkaz označuje jakýkoliv odkaz směřující na konkrétní web z jiných internetových stránek. Inzerent má právo volby, zda odkazy v objednaném promo článku budou nastaveny jako follow, nofollow nebo sponsored. Provozovatel si vyhrazuje  právo odstranit zpětný odkaz v případě, že se zpětný odkaz stane po objednání nefunkčním (tzv. broken link). Nefunkční zpětný odkaz je takový, který vede na neexistující webovou stránku nebo na stránku se stavovým kódem 404. Inzerentovi za smazání nefunkčního zpětného odkazu nepřísluší žádná náhrada.

Ceník

Cena, kterou platí Inzerent za objednané služby, zpravidla promo články nebo zpětné odkazy. Cena za napsání promo článků není součástí služby. Napsání článků lze objednat dle aktuálního ceníku a konečná částka se odvíjí od délky počítané na normostrany (NS). Všechny ceny jsou konečné a bez DPH. Nejsme plátci DPH.

2. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a Provozovatelem webových stránek 242media.cz je Bc. Petr Kutka, se sídlem Pod Záhorskem 677/26, 301  00 Plzeň, IČ: 02557517, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzně.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout poptávku nebo objednávku Inzerenta, a to na základě svého uvážení. Provozovatel nepřijímá reklamy zaměřené zejména na hazardní hry, erotiku, cigarety a další témata odporující filozofii webových magazínů.

3. Nákup reklamy na 242media.cz

Inzerent se zasláním objednávky zavazuje uhradit fakturu se standardním datem splatnosti 30 dnů ve stanovené době. Uhrazením faktury se rozumí připsání prostředků na účet Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo umístit objednanou reklamu po uhrazení faktury.

4. Výpověď a zrušení

Inzerent má kdykoliv právo ukončit svoji účast. Inzerentem zaslané a publikované PR články na zveřejnění nejsou ukončením činnosti Inzerentem dotčeny. Ukončení činnosti není nutné zasílat písemně, ani jinak. Ukončením činnosti Inzerenta nenáleží Inzerentovi náhrada za nevyužitou množstevní slevu.

5. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel nezaručuje žádné minimální počty zobrazení publikovaných promo článků ani nezaručuje jakýkoliv minimální počet kliknutí na odkaz v promo článku, zpětný odkaz nebo reklamní banner.

Provozovatel zabezpečuje funkčnost zobrazení zakoupených a publikovaných promo článků a zpětných odkazů, vyjma poruchy nebo odstávky třetích stran.

Zakoupené promo články jsou součástí zvolených magazínů a neodstraňují se. Provozovatel je může dle svého uvážení doplnit vhodnými zpětnými odkazy, a to nejdříve 3 měsíce po publikaci.

Zpětný odkaz na hlavní straně nebo v postranním sloupci zvoleného webového magazínu lze zakoupit maximálně na 12 měsíců.

Provozovatel může bez udání důvodu ukončit provoz jakéhokoliv webového magazínu.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, a to zejména z důvodu  zkvalitňování služeb, zpřesňování práv a povinností, jakož i v rozsahu poskytování dalších služeb.

Inzerent nesmí bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele převést žádné ze svých práv a povinností vyplývajících z těchto smluvních podmínek na třetí osoby. Pokud tak učiní má Provozovatel právo bez předchozího upozornění zrušit danému Inzerentovi objednávku se všemi z toho plynoucími důsledky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2021.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru